Még ha elsőre a csokis keksz is ugrik be róla, sütiink fontos hozzájárulást nyújtanak a jobb vásárlási élményhez. Segítenek bennünket a releváns ajánlatok bemutatásában, a weboldalon való eligazodás megkönnyítése érdekében emlékeznek a beállításokra, és figyelmeztetnek minket, ha a webhely lassú vagy instabil. Ennek elfogadásához kérjük kattints a "Rendben" gombra, a sütikre vonatkozó beállításokat bármikor módosíthatod.

Menü

Részvételi- és játékszabályzat – “ Serum+ – véleményezz nyereményjáték”

Általános üzenőfali játékszabályzat

Jelen feltételek a Serum Plus Hungary Kft. (székhely: 3300 Eger, Szövetkezet utca 2., adószáma: 25451441-2-10., a továbbiakban a „Szervező”) által az Serum+ Facebook oldalon keresztül kezelt és lebonyolított promócióra, sorsolásra vagy versenyre vonatkoznak (továbbiakban „Üzenőfali játék” vagy „Játék”). A feltételek nem vonatkoznak olyan Játékokra, amelyeket Facebook applikációval vagy adatbeviteli űrlappal működnek.

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 A Felhasználó az Üzenőfali játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az Üzenőfali játékban részt kíván venni, jelen szabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2 Az Üzenőfali játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú természetes személy, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a www.facebook.com weboldalon.

1.4 Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű úgy az Üzenőfali játékban részt venni csak törvényes képviselőjének a hozzájárulásával jogosult. Cselekvőképtelen személy a játékban nem vehet részt, az ilyen személyeknek a Játékhoz szükséges Facebook aktivitásait a Szervező érvénytelennek tekinti. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

1.5 Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki az Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, az automatikusan kizárásra kerül.

2. JÁTÉK POSZTOK

2.1 Időről időre meginvitálhatjuk a Facebook követőinket Üzenőfali játékba való részvételre a Facebook oldalon történő posztolással (“Játék poszt”). Egy Játék Poszt az Üzenőfali játék során változó információkat tartalmaz, nevezetesen az alábbiakat:

2.1.1 A játék az alábbi időszakban él:

2021.01.14.-2021.02.04.

Sorsolás: 2021.02.05.

2.1.2 A nevezés menete (“Nevezési Útmutató”): a felhasználó akkor indul a játékban, ha az Serum+ oldalán kitett játék poszt részvételi feltételeit teljesíti.

2.1.3 Az elérhető Nyeremények száma és típusa (“Nyeremények”): 60 db Serum+ gyógynövényes krém

A nyereményjáték poszt alatt lévő kommentelők között 60 szerencsés nyertesnek fejenként 1 db, az általa kommentben választott Serum+ gyógynövényes krém kerül kisorsolásra.

2.1.4 A nyertes(ek) kiválasztásának menete (“Nyertes(ek)”: a nyertesek https://socialwinner.besocial.hu/ Facebook Nyertes sorsoló segítségével véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra.

2.2 Abban az esetben, ha eltérés adódik ezen játékszabályzat bármely feltétele, és egy Játék Posztban konkretizált feltétel között, úgy a Játék Poszt feltételei alkalmazandók.

3. NEVEZÉSI ÚTMUTATÓ

3.1 Az Üzenőfali játékban való részvétel menetét a Játék Poszt Nevezési Útmutató részében pontosítjuk minden Üzenőfali játék során. A Játék Posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt egy Játékban.

3.2 Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a Határidőig, vagy nem a Nevezési Útmutatóval összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

3.2 A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és automatizált rendszerrel való nevezésre irányuló mindennemű kísérlet érvényteleníti a Felhasználó jogosultságát a nyereményekre.

4. A NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA

4.1 Ha a Nyertes kiválasztása véletlenszerűen történik, a Nyertes az összes érvényesen nevező Felhasználó közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ Facebook Nyertes választó segítségével történik, a Határidő lejárta után 5 munkanapon belül.

4.2 A Nyerteseket a Facebook Játék Poszt alatti kommentjük alatt értesítjük és további üzenetben egyeztetjük a szállítási adatokat. Amennyiben a nyertes Felhasználó az eredményhirdetést követő legkésőbb 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a leírtak szerint, a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

4.3 A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőriznie.

5. NYEREMÉNYEK

5.1 A Nyereményt postai úton juttatja el a Lebonyolító a Nyertesnek, a Nyertes által megadott címre, a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül.

5.2 A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményeket (nyeremény alternatívákat) biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

5.3 A nyeremény utáni esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatás igénybevételére szóló dokumentum (utalvány, jegy) átadását követően további kötelezettség nem terheli.

5.4 A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények hibáiért kizárják a felelősségüket.

5.5 A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget vagy postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. ha a nyereményt egy megadott címen, helyszínen kell átvenni, a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Nyertest terheli.

5.6 Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

6. A FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A JÁTÉKBÓL

6.1 A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból:

- akik bármilyen jogellenes magatartást tanúsítanak a játékkal összefüggésben

- akik megsértik a jelen Szabályzat rendelkezéseit;

- aki a Nyereményjátékban más személy adataival visszaélve, annak tudta nélkül vesz részt;

- akiket a Szervező egyéb okból indokoltnak tart törölni, így különösen akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervező vagy a Lebonyolító jogos gazdasági érdekeit, más személy, személyek vagy társadalmi csoportok méltóságát.

6.2 Szervező továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező az üzenőfalon keresztül értesíti a Felhasználókat.

8. A SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ FELELŐSSÉGE

A Szervező és Lebonyolító nem szavatolják a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetik, megszüntethetik. A Szervező és a Lebonyolító a Játék, valamint a Játék oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban kizárják felelősségüket. A Szervező és Lebonyolító kizárnak minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9. EGYÉB RENDELEKZÉSEK

9.1 A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3 A jelen Szabályzatból eredő vitás kérdések eldöntésére Szervező az Egri Járásbíróság, illetve – perértéktől függően – az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

9.4 A Játék független az Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

9.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy megváltoztassa.

9.6 A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- Az Üzenőfali játékban történő részvétellel a Felhasználó hozzájárul a nevének, e-mail címének, és - nyerése esetén- lakcímének a kezeléshez. Az adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

- A Nyertes nevét a Lebonyolító a Facebook játék posztnál kommentben közzéteszi, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak.

- A Játék lebonyolítása körében a személyes adatokon a Szervező által végzett műveletek: gépi sorsolás, adatfelvétel, nyeremények postázása. A nyeremények postázása tekintetében a [Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.] a Szervező adatfeldolgozójának minősül, ezt meghaladóan a Felhasználó adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Felhasználó előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatfelhasználó kizárólag a Játék lebonyolítása céljából végzi a fenti műveleteket a személyes adatokon, saját célra a személyes adatokat nem kezeli és nem dolgozza fel, és a Játék befejezését követő legkésőbb 30 napon belül az adatokat törli saját adatbázisából.

- A kezelt adatokat a Szervező felelős munkatársai ismerhetik meg.

- Az adatkezelés időtartama: a Játék befejezését követő 30 nap.

- A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező által kezelt személyes adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a Szervezőhöz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban.

 

Budapest, 2021.01.14.

Keresés